OZNAM: Reštaurácia bude zatvorená z dôvodu celofiremnej dovolenky od 26.07.2021 do 06.08.2021.
Info a donáška

0915 233 699 INFO@FABRIKAPRESOV.SK

Obchodné podmienky

1. ZMLUVNÝ VZŤAH

Zmluvný vzťah medzi dodávateľom, prevádzkovateľom portálu fabrikapresov.sk:

Sídlo:
Burda s.r.o.,Toryská 14, 04011 Košice – západ
IČO : 31593470, DIČ : 2021297245

Prevádzka:
Denná reštaurácia Fabrika
Mysaryková 14/B, 08001 Prešov

a objednávateľom vzniká objednávkou služby, t.j. prijatím objednávky operátorom telefonicky, alebo cez internetovú objednávku potvrdením objednávky emailom

Predávajúci sa zaväzuje

  • dodať správny druh a množstvo tovaru tak, ako bolo uvedené v čase objednávky, na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene
  • adekvátne zabaliť tovar a dodať objednávku v dohodnutej lehote dodania poprípade čo najskôr ako to dovolia dopravné podmienky na cestách (zápchy, poveternostné podmienky)
  • vystaviť a priložiť daňový doklad – pokladničný blok.


Kupujúci sa zaväzuje

  • prevziať a zaplatiť za objednaný tovar

 

2. PONUKA

Dodávateľ aktualizuje svoju záväznú ponuku na webovej stránke fabrikapresov.sk. Jednotlivé produkty sú aktualizované a objednanie už neexistujúcich produktov nie je možné.

Všetky ceny sú uvádzané s DPH. Akcie na produkty a služby sú platné vtedy, ak nevypršal termín na ich uplatnenie, alebo neboli ukončené. Všetky akcie sú presne definované na vyššie uvedenej webovej stránke. Prítomnosť alergénnych látok je uvedená na webovej stránke.

 

3. OBJEDNÁVANIE

Donáška:
Objednávky v deň dodania obedu prijímame výlučne telefonicky na tel : 0915 233 699 do 10.00 hod.

Zľava 0,50€ / obed pri donáške 3 a viac obedov na 1 adresu. Zľava 0,50€ / obed bez polievky.

Minimálna objednávka 5,50€

Reštaurácia:
Vybraný obed garantujeme pri objednávke v deň poskytnutia obedu. Objednávky prijímame výlučne telefonicky na tel : 0915 233 699 do 11.00 hod.

 

4. DODACIE PODMIENKY

Donáška v rámci mesta Prešov prebieha po trasách v čase 10.15 – 13.30 hod.
Budeme sa snažiť splniť prianie zákazníka na čas dodania obedu.

 

5. PLATOBNÉ PODMIENKY

Objednané jedlo sa platí pri jeho preberaní. Platiť je možné hotovosťou alebo stravnými lístkami.

 

6. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

Objednávka je záväzná v momente potvrdenia objednávky personálom v prípade telefonického objednávania a v prípade elektronického objednávania od prijatia objednávky elektronicky obsluhou.


Predávajúci si vyhradzuje zrušiť objednávku v týchto prípadoch:

  • ak objednávka neobsahovala potrebné údaje pre jej vybavenie (chybné tel. číslo, alebo adresa)
  • v prípade technických prekážok na realizáciu objednávky

 

7. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A REKLAMÁCIE

Zákazník je povinný po prevzatí tovaru skontrolovať predmet objednávky, jeho úplnosť, alebo či nedošlo k zámene tovaru. Prípadnú reklamáciu objednávky na tieto vady uplatňuje objednávateľ ihneď.

Reklamácie sa vybavujú:

  • osobne u donáškára
  • mailom (e maily zasielajte na adresu: info@fabrikapresov.sk)
  • poštou (listy zasielajte na adresu prevádzky, uvedenú vyššie)

 

8.INFORMAČNÁ POVINNOSŤ O ALTERNATÍVNOM RIEŠENÍ SPOROV

Ak spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo, alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, má spotrebiteľ právo za účelom ochrany svojich spotrebiteľských podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektmi alternatívneho riešenia sporov sú Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk), alebo iné subjekty zapísané do zoznamu subjektov alternatívneho riešenia sporov, ktorý vedie Ministerstvo hospodárstva SR. V prípade cezhraničného sporu má spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum (www.esc-sr.sk), ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu.

 

9.ZÁRUKA

Sortiment teplej kuchyne je určený na okamžitú spotrebu.
Spoločnosť garantuje kvalitu a čerstvosť maximálne do 2 dní od doručenia/dodania objednávky.

 

10. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Dodávateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia ochrane osobných údajov a zaväzuje sa neposkytnúť ich tretej osobe.

Záväzným objednaním kupujúci zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s obchodnými podmienkami predávajúceho.

 

11. DODATKY A ZMENY OBCHODNÝCH PODMIENOK

Svoje pripomienky na ďalšie skvalitnenie služieb, prípadne iných návrhov na vylepšenie nákupného systému môžete zaslať e-mailom. Pokiaľ sa zmenia pravidlá v internetovom obchode, zverejníme zmenené pravidlá na tejto stránke. Zaregistrovaných užívateľov budeme informovať e-mailom. Nové zmenené pravidlá vstúpia do platnosti automaticky po zverejnení na týchto stránkach. Inak sa pravidlá nemôžu meniť s výnimkou, keď sa obidve strany vzájomne dohodnú vopred, spravidla písomnou formou. Vaše ďalšie používanie služieb po zverejnení zmenených pravidiel na tejto stránke potvrdzuje Váš súhlas s novými pravidlami.